top of page

Instucionalna diskriminacija ljudi u pokretu pojačana s COVID – 19!


LOGO-za-ADi-koalicija-300x275

Ministarstvo sigurnosti BiH je 16. marta 2020. godine izdalo saopštenje za javnost “Hitno skloniti migrante sa ulica” koje je dostupno na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva, a u kojem “potencira važnost da se što prije ilegalni ekonomski migranti sklone sa ulica, onemogući njihovo nekontrolirano kretanje i da se, po mogućnosti, smjeste u neki od bivših vojnih objekata ili formiranjem novih šatorskih naselja.” Istog dana Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona donio je Naredbu kojom se naleže „potpuno ograničenje kretanja migranata van privremenih centara u kojima borave“ na području ovog kantona, kao i „hitno izmještanje migranata koji se nalaze van privremenih centara (na ulici, u napuštenim objektima i dr .mjestima).“Također, zabranjuje se „prevoz migranata svim prevoznim sredstvima“ prema ovom kaontonu, kao i  „ulazak migranata koji idu pješice, na područje Unsko-sanskog kantona.” Gradski štab civilne zaštite Tuzla je na sjednici održanoj 17. marta 2020. godine donio Naredbu u kojoj je “...zatraženo je od organa kontrole, sanitarnih inspektora, da odrede samoizolaciju za građane koji su bili u kontaktu sa migrantima (pojedinci,volonteri, udruženja građana, fondacije i drugi koji dolaze u kontakt)...”

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH u Članu 2. diskriminaciju definiše kao: svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnostinacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom… društvenog položaja… kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje uvođenje prethodno pomenutih diskriminatornih mjera koje targetiraju samo osobe u pokretu/migrante, te osobe koje su im u prethodnom periodu pomagale i osiguravale humanije uslove njihovog boravka u Bosni i Hercegovini. Nadležni organi samo na osnovu pretpostavki smatraju da ljudi u pokretu predstavljaju opasnost sami po sebi, stoga postoje naredbe za ograničenjem slobode njihovog kretanja, stigmatiziranje, namjerno lažno predstavljanje ljudi u pokretu kao masovne prijetnje za zdravlje stanovništva i samim tim za institucionalno kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava. Uz to, svjedočili smo kako ove izjave mogu ohrabriti i druge vrste diskriminacije, kao što su zabrane ulazaka u pojedine supermarkete koje su se dešavale proteklih dana u Unsko-sanskom kantonu. Ovakvo postupanje nadležnih organa i privatnih lica predstavlja iskorištavanje trenutne epidemiološke situacije i proglašenog vanrednog stanja u BiH, te diskriminaciju ljudi u pokretu, što se jasno može zaključiti na osnovu odredbi Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, kao i kršenje prava na slobodu kretanja ljudi u pokretu.

Pored ljudi u pokretu u Tuzlanskom kantonu naređena je samoizolacija osoba koje su u prethodnom periodu pomagale i bile u direktnom kontaktu sa ljudima u pokretu, bez ikakvog dokaza da su osobe u pokretu zaražene ovim virusom. Imajući u vidu činjenicu da vlada ovog kantona nije pokazala volju da obezbjedi humane i higijenske uslove za ljude u pokretu, kao i pritiske koje su volonteri i volonterke prijavljivali i prije proglašenja vanredne situacije u ovom kantonu, jasno je da ova Naredba nije izdata u svrhu očuvanja javnog zdravlja, nego u svrhu diskriminacije i svojevrsnog “kažnjavanja” pojedinaca i organizacija koje su pokazale posvećenost humanosti, čovječnosti i borbi za ljudska prava osoba u pokretu u Tuzlanskom kantonu.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje napominje da je zloupotreba proglašenog vanrednog stanja da bi se vršila diskriminacija i kršenje ljudskih prava ljudi u pokretu i volontera_ki koji_e su im pomagali nedopustiva. Koalicija poziva nadležne institucije da odmah ukinu uvedene diskriminatorne mjere i da obezbjede prostore za siguran smještaj i boravak ljudi u pokretu koji se nalaze u BiH.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje Asocijacija za demokratske inicijative Centar za mlade KVART Civil Rights Defenders Fondacija CURE Fondacija Mediacentar Sarajevo Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine Mreža za izgradnju mira Otaharin Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA) Sarajevski otvoreni centar Udruženje BH novinari Vijeće za štampu BiH Tuzlanski otvoreni centar

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page